Mer information och inspiration om föreningsliv till nyanlända

Sedan januari 2017 har NAD breddat verksamheten. Förutom att arrangera NAD-aktiviteter så samverkar vi nu med kommunerna och lokala idéburna organisationer för att sprida kunskap om vad föreningsliv och studieförbund är och hur man kan engagera sig.

En del i detta arbetet är att vi erbjuder kommunerna möjlighet att starta upp och lokalt anpassa den beprövade metoden ”Integration i Förening”. Metoden består i en 60-90 minuters presentation anpassad för målgruppen, på enkel svenska, där vi i dialog med deltagarna går igenom vad det innebär att vara medlem, begreppet fritid, hur en förening och ett studieförbund fungerar, historia kring folkbildning och föreningsliv i Sverige, vad det finns för idéburna organisationer på orten med mera. Vi erbjuder även stöd/matchning för de som är intresserade av att hitta en aktivitet, ett engagemang i något.

Metoden kan användas i SFI-klasser, som en del av samhällsorienteringen eller i introduktionen på AF, eller i ett annat sammanhang där vi når nyanlända personer i grupper. Det NAD-samordnarna arbetar med nu är att informera om metoden, föra dialog med kommunen om lokala behov och förutsättningar för att sedan starta upp lokala piloter tillsammans med kommunerna. Vi utvärderar sedan och jobbar för att på sikt hitta en samverkan mellan kommunen och en lokal idéburen aktör som kan hålla i informationen. Detta kräver dels att en samverkan byggs upp och i de flesta fall behövs även en finansiering för att det ska bli långsiktigt hållbart.

Detta är ett arbete som tar tid och vi har ännu inte hunnit få igång en dialog i alla kommuner. Men under 2017

Johanna Axelsson och Emilia Angel på studieförbundet BILDA

kom ett par lokala processer igång och under 2018 kommer vi förhoppningsvis komma igång i fler kommuner.

I Kristianstad har vi under förra året både genomfört en lyckad pilot och i samverkan med kommunerna Östra Göinge, Bromölla och Kristianstad startat ett §37-projekt som heter ”Plats för engagemang”. Studieförbundet BILDA leder detta arbetet där nyanlända personer får ta del av en lokalt anpassad variant av metoden ”Integration i förening” som en del av deras introduktionsveckor på Arbetsförmedlingen.

NAD-samordnare Emilia Angel berättar:

”I NAD har vi sedan tidigare berättat väldigt kortfattat om föreningar, idéburna organisationer och studieförbund när vi har haft informationsmöten på Arbetsförmedlingen om NAD-aktiviteter. Nu kan vi ge den informationen mycket mer grundligt, visa hur de hittar aktiviteter lokalt och dessutom inspirera deltagarna att ta egna initiativ utifrån deras intressen”

”Alla kan ju inte få en NAD-aktivitet i sin etableringsplan, och på detta vis kan vi hjälpa fler att på egen hand hitta sammanhang och aktiviteter där de kan delta. Plats för engagemang ger även en bra ingång inför en NAD-aktivitet, det blir enklare att förklara föreningsliv och studieförbund och varför det är positivt att engagera sig på sin fritid”

Projektledaren för Plats för engagemang Johanna Axelsson berättar om hur verksamheten är uppbyggd och vilka lärdomar som finns hittils:

”Jag träffar varje vecka deltagare i mindre grupper på mellan 5 – 10 personer. Tanken med upplägget är att det ska vara så lite föreläsning och så mycket dialog som möjligt, med bikupor och andra övningar där alla får vara delaktiga. Vi vill att deltagarna ska gå därifrån med en positiv känsla där de har fått reflektera över sina intressen och hur man skulle kunna ta dessa vidare i föreningar, studiecirklar eller andra slags aktiviteter. Vi fokuserar också mycket på hur:et, var hittar jag information om vad som händer i min kommun, vilka föreningar och aktiviteter finns? Och vart kan jag vända mig för att få hjälp med detta? Här har vi också börjat med drop-in tider där den som vill kan komma för att spåna kring vad man kan göra med sina intressen, hitta lämpliga aktiviteter och ta kontakt.  Tillsammans med kommunerna kommer vi också under 2018 att hålla informationen i olika forum och på olika mötesplatser för att testa nya vägar att nå ut till målgruppen och fånga upp intressen. Detta kan vara på olika mötesplatser, kopplat till familje- och mottagningsenheter, SFI eller i samband med andra lokala arrangemang.”

”Vad gäller lärdomar.. Först och främst brukar det vara väldigt uppskattad information. Mitt intryck är att folk uppskattar att få förståelse för den sociala kontext som föreningslivet och andra ideella verksamheter innebär, och att det faktiskt kan vara ett sätt att stärka sin etablering. Deltagarna har ofta inte varit på orten mer än i några veckor eller månader och förvånas ofta över mångfalden som ju faktiskt finns men som kanske inte är så uppenbar, speciellt på de mindre orterna. Vi ser i dialogen med kommunerna att man inom många olika kommunala verksamheter och förvaltningar ser just ser behovet av att jobba aktivt och med frågor kring aktiv fritid och föreningsliv. Det är ju också en pågående process där vi genom samarbetet lär oss mer om hur vi kan jobba vidare med att skapa ett mer tillgängligt och inkluderande lokalt föreningsliv, och där informationsspridning bara är ett första steg. Vi tittar även på möjligheten att fortsätta utvecklingen av metoden i nordöstra Skåne.

Kävlinge är ett annat exempel där vi sedan hösten 2017 genomför en pilot på Kävlinge Lärcentrum – 1-2 gånger i månaden har NAD-samordnare varit i Kävlinge och träffat SFI-deltagare tillsammans med lärare för att diskutera föreningsliv, engagemang och för att skapa stötta nyanlända som vill engagera sig.

Kommunens flyktingsamordnare Christine Halldén berättar:

” Höstens informationsträffar tillsammans med Integration i förening var bra, informativa och mycket uppskattade av Sfi-eleverna på Lärcentrum, varför vi bokat in 5 nya träffar under vt -18. Vi på Lärcentrum sätter ett stort värde på dessa träffar och hoppas detta bara är starten på ett långsiktigt, viktigt hälsoarbete för de nyanlända. När det gäller föreningslivet i kommunen så är Kävlinge Lärcentrum önskan att arbeta ihop sig med Kultur och fritid för att få igång ett aktivt, hållbart hälsoarbete/tänk för kommunens nya medborgare.”

Arbetsgruppen på Kävlinge Lärcentrum