Rekordstort deltagande på Regionalt forum

Referat från Regionalt forum, 20 oktober 2017

Det blev en uppvisning i mötets kraft när Överenskommelsen Skånes åttonde regionala forumet gick av stapeln på BioBorgen i Osby, en av regionens största idéburna konferenslokaler. Omkring 150 deltagare från olika samhällssektor och alla delar av Skåne möttes för en hel dags dialog på temat Mötesplatser för Skåne – att skapa framtiden i partnerskap.

– Samhällsförändring sker hos var och en; den avgörs i hur vi betraktar varandra. Därför är mötet så viktigt och det är det ni gör här. Utan engagerade medborgare – ingen demokrati, sa kommunstyrelsens ordförande Marika Bjerstedt-Hansen (S) i sitt välkomsttal.

Därefter följde tre smakprov på spännande skånska sociala innovationer – Vattenpoolarna Höganäs Ängelholm, INitiativet Lund och Talentbyrån Österlen – som alla visade på de nästan obegränsade möjligheterna till delaktighet och inkludering om bara viljan och kreativiteten finns där.

Under rubriken Partnerskap, Agenda 2030 och Skånes utveckling talade Ann Svensén, generalsekreterare vid IM Individuell människohjälp, om hur de tre dimensionerna av hållbar utveckling kan omsättas i praktisk handling på regional och lokal nivå i Skåne.

De nio valbara seminarierna som genomfördes under dagen, sträckte sig över en rad viktiga frågeställningar rörande partnerskap för ett hållbart Skåne såsom den idéburna sektorns förutsättningar, läget för jämställdheten i regionen, Idéburet Offentligt Partnerskap och processer kring olika överenskommelser, social innovation för att möta komplexa samhällsutmaningar med mera.

Ett panelsamtal med företrädare för offentlig och idéburen sektor genomfördes på temat partnerskap och samhandling för framtiden, där NÄTVERKET:s ordförande Johnny Nilsson använde sina två minuter i talarstolen till att betona vikten av att ta den idéburna sektorn på allvar.

– Politiken måste förstå att det finns ett mervärde med idéburet engagemang som går långt bortom rollen som utförare åt offentlig sektor, sa Johnny Nilsson och sammanfattade därmed vikten av att Överenskommelsen Skåne fortlever i den anda av jämlikhet och ömsesidig utvecklingssträvan som den bygger på.

Ytterligare två innovativa exempel på tvärsektoriell samverkan från Friluftsfrämjandet Sjöbo och Social Innovation Skåne gav energi och mersmak åt det fortsatta arbetet.

Presentationerna från stora scenen finner du här och kring Social Innovation Skånes Science Shops här.

Filmer från Regionalt forum, 20 oktober 2017