Riv hinder för delaktighet! Sök medel för att öka övergångarna till arbete i Skåne och Blekinge

Information till idéburna organisationer i Skåne och Blekinge. Sprid gärna denna information i era nätverk!

 Den 14 september öppnar en ny utlysning av medel från Europeiska Socialfonden. Det är inom ramen för programområde 2 som handlar om insatser för att öka övergångarna till arbete i Skåne och Blekinge. Utlysningstiden är från 14 september till 13 november och beslut tas efter efter årsskiftet 2017/18. Projektet kan tidigast starta den 1 april 2018  och pågå i max. 36 månader. Utlysningen riktar sig till organisationer inom privat, offentlig och idéburen sektor. Utlysta medel är totalt 80 miljoner kronor med ett krav på 33 procent medfinansiering

Läs mer om utlysningen och på svenska ESF-rådets hemsida.

Målgrupperna och deltagarna i projekten är kvinnor och män (16-64 år) som är arbetslösa eller står långt från arbetsmarknaden och

  • har funktionsnedsättningar som medför nedsatt arbetsförmåga, eller
  • är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång till arbete, eller
  • upplever ohälsa som hinder att komma in på, eller närmare, arbetsmarknaden eller studier, eller
  • är unga med aktivitetsersättning

Insatser i projekten kan också omfatta verksamma personer inom den privata, offentliga och idéburna sektorn som i sina respektive verksamheter kan bidra till att stärka övergången till arbete för målgrupperna ovan.

Förväntade resultat av projekten i denna utlysning är:

  • att projekten bidragit till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden kommer i arbete eller närmare arbetsmarknaden eller i studier,
  • att nya eller beprövade metoder och/eller samarbetsformer mellan berörda aktörer och sektorer prövats och utvecklats.