359 miljoner till hållbart samhällsbygge i Skåne och Blekinge

Den 23 juni 2015 tog Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge beslut om 39 projekt inom ramen för Europeiska socialfonden (ESF) och Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Projekten i ett samlat värde på 359 miljoner kr handlar bl. a. om social innovation, utveckling av små- och medelstora företag och stärkande av arbetssökandes kompetens.

Av de prioriterade Socialfondsprojekt kommer sex projekt att genomföras av idéburna organisationer, varav fyra är medlemmar i NÄTVERKET.

Lunds stift kommer att genomföra projektet Nätverket Lunds stift i samarbete mellan 11 församlingar i Skåne och Blekinge med målet att stärka personer med sammansatt problematik, som står längst från arbetsmarknaden.

Hassela Helpline beviljades medel för projektet Hassela Empowerment som har fokus på ungdomar och unga vuxna och arbetar bl.a. med stärkande av självkänslan hos individerna, relationsfrämjande ledarskap samt matchade praktikperioder.

ABF Malmös projekt Kreativ arbetsmarknad stärker vuxna individer som på grund av missbruk, psykisk funktionsnedsättning och ohälsa står långt från arbetsmarknaden,  med hjälp av inkluderande mötesplatser och arbetsintegrerande socialt företagande.

Föreningen Furuboda kommer att genomföra två projekt. Mobile You och SIA (Stegen in i arbetslivet) har fokus på unga med funktionsnedsättning och deras möjlighet till arbete och delaktighet.

Projektet Samspelet som föreningen MINE har sökt medel för, handlar om att stärka mångfalden på arbetsmarknaden. De erbjuder praktikverksamhet för utrikesfödda personer som står utanför arbetsmarknaden, utbildningskoncept och handledningsstöd för både projektets deltagare och medarbetare på samarbetsföretagen.

I Regionalfonden prioriterade Strukturfondspartnerskapet 26 projekt omfattande 210 miljoner inom fyra olika insatsområden. Enbart ett projekt kommer att drivas i idéburen regi:

Projektet Social Innovation Skåne är ett samverkansprojekt mellan Coompanion Skåne, Centrum för Publikt Entreprenörskap, Mötesplats Social Innovation vid Malmö högskola och NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne. Här handlar det om strukturpåverkan och att utveckla det skånska innovationssystemet till att även inkludera den innovationskraften som finns i civilsamhället. Målet är att bättre möta samhällsutmaningarna genom att bygga ett ekosystem för innovativt medskapande mellan olika samhällsaktörer.

Mer information om alla beviljade projekt:
Region Skåne
Europeiska Socialfonden
Europeiska regionala utvecklingsfonden

Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinges uppgift är att tillsammans med Tillväxtverket och ESF-rådet besluta om vilka projekt som ska få finansiering inom det Regionala strukturfondsprogrammet för Skåne-Blekinge 2014-2020 samt Regionala handlingsplanen för socialfondens genomförande i Skåne-Blekinge 2014-2020. Programmen finansierar insatser som bidrar till tillväxt och sysselsättning i Skåne-Blekinge. Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge består av representanter för Region Skåne, Region Blekinge, Kommunförbundet Skåne, LO, TCO, Sveriges kommuner och landsting, Företagarna, LRF, Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, regionens universitet och högskolor och idéburen sektor.