Kartläggning: den idéburna sektorn i Skåne en kraft att räkna med

Den idéburna sektorn i Skåne växer. På tio år har antalet idéburna organisationer ökat med 30 procent. Det motsvarar över 6 000 fler organisationer som bidrar till att stärka den sociala sammanhållningen i samhället. Den visar en kartläggning som NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne har genomfört tillsammans med Social Innovation Skåne.

År 2015 fanns 26 800 idéburna organisationer i Skåne. Det är en ökning med över 6 000 organisationer eller 30 procent jämfört med 2006 då det fanns omkring 20 700 idéburna organisationer i Skåne. Under samma tid har befolkningen i Skåne ökat med drygt 11 procent.

Den stora majoriteten, närmare 60 procent, av de idéburna organisationerna i Skåne är ideella föreningar. Dessa har i runda tal ökat med 1 300 stycken.

– Kartläggningen visar att den idéburna sektorn fortsätter att växa och är en betydande del av Skånes samhälls- och näringsliv, både när det gäller antal anställda och i ekonomisk omsättning. En viss del av ökningen kan bero på ändrade krav på registrering av organisationer, eller andra tekniska förändringar. Det finns dock all anledning att tro att de ideella föreningarna även bortsett från detta har ökat i antal, säger Johnny Nilsson, ordförande för NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne.

De allra flesta idéburna organisationerna i Skåne drivs helt ideellt, vilket vittnar om ett utbrett och starkt samhällsengagemang bland skåningarna, inte minst för de mest resurssvaga grupperna i samhället.

Det saknas heltäckande uppgifter kring anställningar i alla idéburna organisationer, men den statistik NÄTVERKET har att tillgå rör drygt 15 000 organisationer, varav över 2 600 har minst en anställd. Totalt rör det sig om 23 000 anställda i hela sektorn.

Ungefär tre fjärdedelar av de anställda inom utbildning, vård och omsorg är kvinnor,  medan det finns en tydlig överrepresentation av män inom fastighetsverksamhet och inom sport- och fritidsverksamhet.

Ideella föreningar i Skåne omsatte 1 miljard kronor år 2015 vilket utgjorde 6 procent av sektorns totala omsättning i Skåne om 17 miljarder kronor.

– Siffrorna visar att den idéburna sektorn i Skåne är en kraft att räkna med i samhällsutvecklingen. Men det behövs bra förutsättningar för att kunna vara det, till exempel former för starka partnerskap där idéburen och offentlig sektor samtalar på lika villkor. Då får vi en levande idéburen sektor som kan bidra till att främja ett öppet, demokratiskt och hållbart samhälle, säger Johnny Nilsson.

Kartläggning Idéburen sektor Skåne
Kartläggning Idéburen sektor Blekinge
Bilaga: Idéburna organisationer efter juridisk form