Medlemssupport

Medlemsorganisationerna är av central betydelse för NÄTVERKET:s verksamhet. De ger mandat åt vårt uppdrag och är i fokus när vi arbetar för att förbättra förutsättningar för den idéburna sektorn.
Medlemsorganisationerna bedriver verksamheterna som gynnar olika målgrupper eller samhället i stort. NÄTVERKET:s uppdrag är påverka strukturer samt att stärka idéburna organisationer i att vara aktiva och självklara samhällsaktörer.
I alla verksamheter och processer som NÄTVERKET initierar eller leder involverar vi våra medlemsorganisationer utifrån sina intressen och kunskaper.
NÄTVERKET erbjuder ett forum för kunskapsutveckling och samverkan såväl mellan idéburna organisationer som sektorsöverskridande.

Medlemspresentation på hemsidan
Vi vill synliggöra våra medlemsorganisationer och deras verksamhet. På vår hemsida finns länkar till alla medlemsorganisationer. Vidare har alla organisationer möjlighet att synas på hemsidans fösta sida genom personporträtt och citat.

Kontaktperson
Varje medlemsorganisation utser en kontaktperson gentemot NÄTVERKET. Inbjudningar, akuta ärenden, sammanfattning från styrelsemötena, interna förfrågningar mm skickas med jämna mellanrum till medlemsorganisationers kontaktpersoner som ansvarar för spridning i sin organisation.

Medlemsforum
Minst två gånger per år bjuds representanter från alla medlemsorganisationer in till ett medlemsforum för dialog kring aktuella ämnen samt mingel.

Nyhetsbrev
NÄTVERKET ger ut ett nyhetsbrev med information om aktuella händelser som är relaterade till den idéburna sektorn, inbjudningar till olika konferenser och event samt länkar till nya publikationer. Nyhetsbrevet skickas 4-6 gånger per år.

Inspirationsföreläsningar
Vi erbjuder våra medlemsorganisationer inspirationsföreläsningar kring olika ämnen och deltar i mån av tid gärna på organisationernas egna regionala samlingar.

Bollplank i strategiska utvecklingsfrågor
Vi fungerar gärna som bollplank åt medlemsorganisationerna i strategiska utvecklingsfrågor och utifrån ett idéburen sektors perspektiv.

Styrelsemötena hos medlemsorganisationerna
För att förstärka kontakten mellan NÄTVERKET:s styrelse och medlemsorganisationerna förläggs de flesta styrelsemötena till medlemsorganisationers lokaler. Representanter från medlemsorganisationen får möjlighet att presentera sin verksamhet för styrelsen i början på mötet.

Remissunderlag och yttranden
NÄTVERKET lämnar remiss på olika strategiska regionala dokument som har relevans för hela den idéburna sektorn i Skåne, exempelvis Skånes regionala utvecklingsstrategi, strukturfondsplaner m.fl. NÄTVERKET hämtar alltid in synpunkter från sina medlemmar, sprider sitt remissvar inom NÄTVERKET, samt uppmuntrar alltid medlemsorganisationerna att skicka in egna remissvar som gärna får relatera eller utgår ifrån NÄTVERKETS underlag.

Sektorsrepresentation
NÄTVERKETS styrelse och anställda representerar den idéburna sektorn i Skåne i många sammanhang. Här lyfts sektorns bredd och mångfald fram samtidigt som den konkretiseras genom exempel på organisationernas olika verksamheter. Medlemsorganisationerna ger input genom att och informera om och beskriva verksamheter som visar på lyckad samverkan och tydliga effekter för målgruppen och samhället. Medlemsorganisationerna uppmuntras även att i sin verksamhet och sina egna nätverk och kretsar relatera till hela den idéburna sektorn och NÄTVERKET.

Ambassadörskap
Vi vill stärka och stödja representanter från våra medlemsorganisationer i att vara ambassadörer för hela den idéburna sektorn samtidigt som man representerar sin egen verksamhet. Detta för att stärka organisationernas egen position och samtidigt synliggöra betydelsen av den idéburna sektorn.
NÄTVERKET erbjuder med jämna mellanrum ambassadörsutbildningar samt uppmuntrar medlemsorganisationerna till att medverka i olika konferenser, workshops, möten etc.

Presentationsmaterial
NÄTVERKET har olika sorters presentationsmaterial; PowerPoint, statistik, trycksaker etc. som medlemsorganisationer kan använda sig av.

Kontakt i medlemsfrågor
Tora Törnquist – Verksamhetsutvecklare Medlemssupport
tora[@]natverket.org