English 

Kursinfo – Civila samhället Vt2210700

 

 

Civila samhället i samverkan

5 högskolepoäng – grundnivå

Civilsamhället och dess organisationer kläs i en rad olika namn som idéburna organisationer, föreningsliv, folkrörelser, osv., och de har en lång tradition inte minst i Sverige. Dessa aktörer har också länge ansetts viktiga av det offentliga och har spelat, och fortsätter att spela, olika roller i samhället.

 

Emellanåt betonas civilsamhällets demokratibidrag och den röstbärande funktion det civila samhällets organisationer har genom att organisera särintressen och ge dem en möjlighet att göra sin röst hörd i det offentliga samtalet och i relation till maktbärande institutioner. Andra gånger betonas civilsamhällets roll som välfärdsproducent där olika servicefunktioner upprätthålls, eller som en källa till (social) innovation där nya lösningar och metoder uppfinns, prövas och utvärderas.

Dessa olika aspekter och roller visar också på en lång tradition av relationer mellan det civila samhället och det offentliga på olika nivåer och i olika kapaciteter. Sådana relationer kan ta sig olika uttryck och hanteras på olika sätt, exempel som kommer att tas upp på kursen är överenskommelser, offentliga upphandlingar och idéburet-offentligt partnerskap.

I kursen kommer organisationer aktiva i Skåne, och olika former av samverkan som sker i Skåne, att vara en utgångspunkt men öppnar också upp för jämförande perspektiv och för deltagare från andra regioner.

Kursen kommer att ge dig som deltar en ökad förståelse för det civila samhället och dess organisationer men även kunskaper om hur samverkan mellan offentliga organisationer och civilsamhällesorganisationer kan se ut och utvecklas. Erfarenhetsutbyte mellan aktörer inom det civila samhället och det offentliga är därför också en viktig del av kursen.

 

Kursen vänder sig till dig som arbetar inom civilsamhället och dess organisationer, samt inom offentliga organisationer, främst i Skåne men även i andra regioner.

Kursinnehåll

Del 1: Civilsamhället och överenskommelser

Civilsamhällets utveckling: begrepp, aktörer, traditioner och förändringar.

Överenskommelser från olika perspektiv

Del 2: Civilsamhällets olika roller och samverkan mellan det offentliga och civilsamhället

Civilsamhällets roller i demokratin, välfärden och samhället

Civilsamhällen och samverkan på lokal nivå

Del 3: Samverkan och utveckling

Offentlig upphandling och idéburet-offentligt partnerskap

Offentlig bidragsgivning till civilsamhället Återrapportering och utvärdering

 

Undervisningen genomförs under sex kursdagar och sker av pedagogiska skäl i grupp om högst 30 deltagare. Kursen bygger på en blandning av föreläsningar med interaktiva moment, panelsamtal, bearbetningspass och en kursuppgift som finns med som en integrerad del av de tre modulerna. Denna variation av arbetsformer syftar både till litteraturbearbetning och erfarenhetsutbyte. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera kunskaper med egna erfarenheter och aktuella verksamheter.

 


Pelle Åberg
Institutionen för civilsamhälle och religion, Uppdragsutbildningsenheten
Titel:Lektor, docent, studierektor vid Uppdragsutbildningsenheten
Telefon: 076-636 51 29
E-post: [email protected]
Adress:Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress:Erstagatan 1N