English 

Vi kan samverkan

För en hållbar samhällsutveckling

För ett hållbart Skåne behövs en livskraftig idéburen sektor och en stark sektorsövergripande samverkan. NÄTVERKET- Idéburen sektor samlar idéburna regionala aktörer, alltifrån idrottsföreningar, samlingslokaler, humanitära organisationer, studieförbund, kulturföreningar och sociala entreprenörer. Tillsammans bildar de en idéburen infrastruktur som skapar ett sammanhållet Skåne. Genom kunskapsutveckling, omvärldsanalys och påverkansarbete ger vi förutsättningar för samverkan mellan olika sektorer. Samverkan och samhandling är en nödvändighet i det skånska samhällsbygget. 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

För att lösa komplexa samhällsutmaningar behövs samverkan över sektorsgränserna. Det finns alltid utmaningar med att finansiera den här typen av samverkansstrukturer.

Sedan 2010 finns samverkansform genom Idéburna Offentliga Partnerskap (IOP) där idéburna och offentliga organisationer går samman i ett partnerskap för att gemensamt hitta lösningar på samhällsproblem.

IOP har dock varit omdiskuterat och ibland svårnavigerat för såväl idéburna som offentliga aktörer. NÄTVERKET har som en del i Överenskommelsen Skåne utvecklat en stödstruktur och ett stödmaterial för IOP som vi delar här. I mån av utrymme kan också NÄTVERKET kontaktas för fördjupat processtöd eller utbildningar.  

IOP-handledning

För att erbjuda en ökad tillgänglighet av information om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) för idéburna aktörer som visar intresse för samverkansformen och för att ge en bredare och djupare förståelse av IOP, har NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne utarbetat en omfattande handledning. Denna handledning har utvecklats inom ramen för projektet 'Ett Hållbart Skåne genom socialt företagande'

föreläsning om IOP

Föreläsningen ger en bild av IOP som samverkansform och en översikt över de juridiska förutsättningarna för att teckna IOP.

Effektmätning

NÄTVERKET arbetar mot en långsiktig målsättning där samhällsbygget i Skåne präglas av dialog, förtroende och samverkan mellan idéburen och offentlig sektor. Genom ett mer systematiskt uppföljnings- och utvärderingsarbete vill vi stärka sannolikheten för att nå detta mål. NÄTVERKET arbetar därför sedan 2024 utifrån en egen förändringsteori, som beskriver vilka insatser som ska leda till vilken förändring och varför vi tror det kommer ske.

Nätverkets förändringsteori

Vi vill visa hur denna metodik kan gynna samverkan och, viktigast av allt, leda till mer träffsäkra insatser för att lösa samhällsproblem. Att utgå från effektlogik skapar goda förutsättningar för strategiska beslut – det tydliggör verksamhetens syfte och mål, vilket ofta ökar förtroendet externt, som i sin tur är en god grund för dialog, partnerskap och långsiktig finansiering.
Vi utvecklar just nu material och process/metodstöd inom effektmätning, riktat till både organisationer och enskilda projekt, med mål att stärka kunskap och bygga kapacitet. Vi arbetar med att utveckla både idéburna och offentliga aktörers kunskap kring effektmätning, med extra fokus på stöd för våra medlemsorganisationer. För mer information vänligen kontakta

Picture of Hanna Eklöf

Hanna Eklöf

Har sedan hennes tillträde 2022 ansvarat som regional processledare kopplat till arbetet i Partnerskap Skåne och TIA&NAD verksamheten. I egenskap av verksamhetsutvecklare ansvarar Hanna för NÄTVERKET:s arbete med effektmätning.

hanna[@]natverket.org

Civilsamhälleskartan

För att fördjupa förståelsen kring strukturen och geografiska distributionen av det civila samhället på både kommunal och regional nivå har NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne utvecklat en modell för kartläggning. Denna metod, som syftar till att svara på den ökade efterfrågan på kunskaper om sektorns styrka och omfattning, kunskaper om sektorns styrka och omfattning, systematiskt de sju  juridiska formerna som utgör den idéburna sektorn enligt Nätverkets definition, i linje med den officiella klassificeringen från Bolagsverket och SCB. 

Denna process innefattar en noggrann kartläggning av organisationernas verksamheter enligt Standarden för svensk näringsgrensindelning (SNI), vilket bidrar till fördjupad  förståelse för deras huvudsakliga aktiviteter och inriktning.  

De sju juridiska formerna som kartläggningen baseras på är:

 • Ekonomiska föreningar  
 • Bostadsrättsföreningar  
 • Ideella föreningar  
 • Samfälligheter  
 • Registrerade trossamfund  
 • Familjestiftelser  
 • Övriga stiftelser och fonder  


Genom att kombinera informationen om de olika juridiska formerna med geografiska data, såsom kommun, ort eller län och inkludera SNI-koder som en integrerad variabel i vår analysmetod, möjliggör det för oss att precisera och lokalisera organisationernas huvudsakliga verksamheter i enlighet med deras egen juridiska form och de specifika SNI-koder de har valt att associera sig med.
 

På så vis erhåller vi en djupare och mer detaljerad insikt i det idéburna samhällets struktur och verksamheter på både lokal och regional nivå, vilket utgör en grund för informerade beslut och strategiska åtgärder för sektorns fortsatta utveckling. 

Picture of Eddie Vega

Eddie Vega

Verksamhetsutvecklare med ansvar för informationsteknisk utveckling, omvärldsbevakning och kommunikation. Eddie driver också utvecklingsarbetet med Civilsamhälleskartan.

eddie[@]natverket.org

Idéburen sektor Skåne Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge

Ekonomiska föreningar
0
Bostadsrättsföreningar
0
Ideella föreningar
0
Samfälligheter
0
Registrerade trossamfund
0
Familjestifteser
0
Övriga stiftelser och fonder
0

källa scb.se

Överenskommelsen Skånes målsättning är att stärka demokratin, öka delaktigheten och minska utanförskapet.

Överenskommelsen är en avsiktsförklaring om samverkan mellan NÄTVERKET, Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne. För att nå en öppen och hållbar region behöver vi samverka över sektorsgränserna. I Skåne finns det över

30 000 idéburna organisationer som på olika sätt bidrar till ett demokratiskt och hållbart samhälle.

Inom Överenskommelsen Skåne vill vi:

 • Utveckla samverkan som tillvaratar all kunskap, erfarenhet och engagemang som finns inom de olika sektorerna, både lokalt och regionalt.
 • Samarbeta och föra en dialog som jämbördiga parter, på lika villkor. Vi vill utvecklas tillsammans.
 • Tänja gränser – genom att pröva nya vägar och tänka innovativt kan vi tillsammans lösa Skånes utmaningar.
 • Vill vi att idéburen och offentlig samverkan är naturlig del av det skånska samhällsbygget.

 

NÄTVERKET- Idéburen sektor Skåne samlar idéburna organisationer som vill vara en del av samhällsbygget genom samverkan över sektorerna. Överenskommelsen, som undertecknades 2010, har därav en god förankring i den skånska myllan, hos både idéburna och offentliga aktörer. Våren 2016 anslöt sig även Länsstyrelsen Skåne. 2021 undertecknades Överenskommelsen Skåne igen efter en översyn och aktualisering.

Överenskommelsen Skåne

Picture of Mattias Larsson

Mattias Larsson

Verksamhetschef med övergripande ansvar för NÄTVERKET:s personal och arbete.
Ingår i styrgrupper och samverkansinsatser kopplat till åtaganden inom
Överenskommelsen Skåne.
Mattias erbjuder stöd i frågor om IOP, kartläggningsarbete kopplat till Civilsamhälleskartan och ansvarar för nationella kontakter och erfarenhetsutbyten.

mattias[@]natverket.org

Previous slide
Next slide

Medlemskap i NÄTVERKET

NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för den idéburna sektorn i Skåne med syfte att få sektorn till en naturlig och kraftfull aktör för hållbar samhällsutveckling. Föreningen skall arbeta strategiskt för att långsiktigt stärka och utveckla idéburen sektor i Skåne genom: kunskapsutveckling, omvärldsanalys och påverkansarbete.

Medlemskap i NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne
Medlemskap kan erhållas av organisationer som tillhör den idéburna sektorn och verkar på regional nivå i Skåne. Medlemsavgiften är för närvarande 1000 kr per organisation och år.

Medlemssupport
Medlemsorganisationerna är av central betydelse för NÄTVERKET:s verksamhet. De ger mandat åt vårt uppdrag och är i fokus när vi arbetar för att förbättra förutsättningar för den idéburna sektorn.
I alla verksamheter och processer som NÄTVERKET initierar eller leder involverar vi våra medlemsorganisationer utifrån sina intressen och kunskaper.

 

Picture of Anna Strömberg

Anna Strömberg

Verksamhetsutvecklare med ansvar för samordning av Överenskommelsen Skåne och NÄTVERKET:s påverkansarbete.
Anna har också mycket kontakter med såväl medlemmar som kommuner kopplat till frågor och stöd i samverkan.

anna[@]natverket.org

Den idéburna sektorn omfattar organiserade verksamheter som bygger på demokratiska värderingar samt gynnar samhälls- eller medlemsintresset. Verksamheterna är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn och bedrivs i icke vinstutdelande föreningar, kooperativ, samfund, stiftelser eller liknande sammanslutningar.

Om Nätverket

För att möjliggöra och underlätta en bredare samverkan på strategisk nivå både inom och mellan sektorerna har den idéburna sektorn i Skåne bildat en samarbetsorganisation, NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne.

Nätverket samlar en bredd av regionala idéburna aktörer, alltifrån humanitära organisationer och studieförbund till idrottsföreningar och sociala entreprenörer.

Syftet för organisationerna att samarbeta inom nätverket är både att stärka sin interna samordning och samverkan och att underlätta samverkan med andra sektorer. Genom samarbetet kan organisationerna gemensamt identifiera och föreslå lösningar på samhällsutmaningar och tillvarata samverkanspotentialer med andra regionala aktörer och myndigheter.

Att det finns en gemensam plattform för den idéburna sektorn i Skåne har underlättat då det erbjuder en neutral aktör som i frågor om samverkan kan företräda sektorn generellt utan att driva sakfrågor eller företräda specifika målgrupper.

Nätverket fokuserar på generella förutsättningsfrågor som handlar om sektorns möjligheter att bidra i arbetet för ett hållbart samhällsbygge. Samverkansplattformen fungerar också som en intresseorganisation för sektorn som, liksom exempelvis Svenskt Näringsliv gör för företag, bedriver påverkansarbete och ökar andra samhällssektorers medvetenhet om den idéburna sektorns verksamhet och arbete.

Kom ihåg att spara en kopia av blanketten din hårddisk för att spara uppgifterna.

Skånes folkhögskolor i samverkan
Skånes folkhögskolor i samverkan
Skånes Nykterhetsförbund
Skånes Nykterhetsförbund

Metodmaterial

Om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) En kort föreläsning om Idéburna Offentliga Partnerskap av Tora Törnquist, jurist på NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne För att lösa komplexa samhällsutmaningar behövs samverkan över sektorsgränserna.

De senaste åren har en växande samverkansform varit Idéburna Offentliga Partnerskap (IOP) där idéburna och offentliga organisationer går samman i ett partnerskap för att gemensamt hitta lösningar på samhällsproblem. IOP har dock varit omdiskuterat och ibland svårnavigerat för såväl idéburna som offentliga aktörer.

Föreläsningen ger en bild av IOP som samverkansform och en översikt över de juridiska förutsättningarna för att teckna IOP.