English 

En broFoto Eddie Vega

 

 


För att möjliggöra och underlätta en bredare samverkan på strategisk nivå både inom och mellan sektorerna har den idéburna sektorn i Skåne bildat en samarbetsorganisation, NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne. Nätverket samlar en bredd av regionala idéburna aktörer, alltifrån humanitära organisationer och studieförbund till idrottsföreningar och sociala entreprenörer. Syftet för organisationerna att samarbeta inom nätverket är både att stärka sin interna samordning och samverkan och att underlätta samverkan med andra sektorer. Genom samarbetet kan organisationerna gemensamt identifiera och föreslå lösningar på samhällsutmaningar och tillvarata samverkanspotentialer med andra regionala aktörer och myndigheter. Att det finns en gemensam plattform för den idéburna sektorn i Skåne har underlättat då det erbjuder en neutral aktör som i frågor om samverkan kan företräda sektorn generellt utan att driva sakfrågor eller företräda specifika målgrupper. Nätverket fokuserar på generella förutsättningsfrågor som handlar om sektorns möjligheter att bidra i arbetet för ett hållbart samhällsbygge. Samverkansplattformen fungerar också som en intresseorganisation för sektorn som, liksom exempelvis Svenskt Näringsliv gör för företag, bedriver påverkansarbete och ökar andra samhällssektorers medvetenhet om den idéburna sektorns verksamhet och arbete.