English 

90 miljoner (motsvarande 50 000 årsarbeten) ideella timmar av föreningsengagemang varje år bara i Skåne har stor betydelse för vårt samhälle. Det skapar social sammanhållning, tillit, samhörighet, glädje, fysisk och psykisk hälsa, meningsfullhet, empati, kreativitet och framtidstro – kort sagt det som kallas för socialt kapital och som är en grundförutsättning för såväl utveckling som tillväxt. Ett kapital som tyvärr inte räknas med i budgetar eller Bruttoregionprodukten (BRP).

Idéburna verksamheter bygger på demokratisk grund, sker alltid lokalt där människor lever, föreningar flyttar inte utomlands och fortsätter även under lågkonjunktur. Eventuella överskott återinvesteras i verksamheten. Flera tusen skånska idéburna organisationer är dessutom arbetsgivare för närmare 23 000 personer, många gånger för människor som inte platsar in på den traditionella arbetsmarknaden.

Kartläggning av den idéburna sektorn i Skåne (statistik från 2015)

Detta är den idéburna sektors bidrag till Skånes utveckling redan idag men större potential finns.
För att idéburna organisationer ännu tydligare kan bli samhällsaktörer och medskapare av en hållbar utveckling behövs såväl kunskapsutveckling, omvärldsanalys och påverkansarbete.