Ordförande Johnny Nilsson: skånsk samverkan har kommit långt

”Vad innebär egentligen den här överenskommelsen? Den verkar ju inte vara något konkret alls!” Så frågade en kommunpolitiker vid förra veckans konferens i Hässleholm om överenskommelsen mellan folkbildningen och Region Skåne.

Frågan är givetvis i någon mening berättigad. En överenskommelse är ett ”letter of intent” – ett handslag att två parter vill samarbeta på lika villkor. Men en överenskommelse i sig behöver inte betyda något om den inte följs av konkret samarbete.

Överenskommelsen mellan NÄTVERKET idéburen sektor, Region Skåne och Länsstyrelsen har följts av en lång rad konkreta samarbeten på flera områden. En gedigen sådan lista med exempel på resultat av överenskommelsen redovisades på senaste styrgruppsmötet för överenskommelsen. Listan är imponerande och som ny ordförande i NÄTVERKET, kommande från den nationella nivån, vågar jag påstå att vi i Skåne kommit längre än någon annan stans i Sverige.

Ett tydligt sådant exempel är att idéburen sektor på ett naturligt sätt inkluderats i kommunernas och arbetsförmedlingens arbete med etablering av nyanlända. Inom ramen för arbetsförmedlingens etableringsplan ges den enskilde möjlighet att möta Skånes föreningsliv och idéburen sektor. NÄTVERKET hjälper till genom NAD verksamheten att etablera kontakten med föreningslivet och organisationerna men det är föreningarna som sköter verksamheten.

Den grundläggande tanken bakom detta är givetvis det sociala nätverkets betydelse för etablering både på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Föreningslivets betydelse för den enskildes ”sociala kapital” underströks också vid kulturkonferensen förra veckan av Peter Håkansson, postdoktor vid Malmö högskola. Han betonade vikten av det han kallade ”överbryggande socialt kapital”. Med det menade han sociala kontakter och relationer som vidgar våra kontaktytor utöver nära vänner, familjen och närmaste kretsen vi brukar träffa. Föreningslivet är, enligt Peter Håkansson, bästa exemplet på just detta när den vidgar sin verksamhet utöver den ”vanliga” kretsen. Då bygger vi tillit genom att vi ges möjlighet att möta människor som inte är som jag själv. Vi får tillträde till miljöer där vi normalt inte vistas. Men för att få till stånd denna typ av överbryggande möten krävs en kraft utifrån som tillhandahåller ”arenorna” anser Peter Håkansson. För mig är NÄTVERKET just en sådan arena.

Genom NÄTVERKET sker möten mellan föreningar och mellan människor som annars inte naturligt skulle mötts. NAD verksamheten är ett utmärkt sådant exempel. För att återvända till kommunpolitikerns fråga så är vår överenskommelse mellan idéburen sektor Skåne och offentlig sektor viktig och konkret just för att den följts av handling. Regionen har insett att om idéburen sektor ska kunna agera som jämbördig partner krävs att det finns struktur och resurser. Vi har fått möjlighet att forma ett kansli med anställd personal. Vi har resurser att samla idéburen sektor för gemensamma åtaganden. Men i grunden är överenskommelsen inget värt om inte NÄTVERKET har legitimitet och stöd från sina medlemmar. Därför är arbetet vi nu inlett med idéprogrammet så viktigt. Där ska medlemmarna i NÄTVERKET samlas kring en gemensam bild av vilka frågor NÄTVERKET ska lyfta gentemot politiken i Skåne. Min förhoppning är att vi ska forma en konkret vision över hur idéburen sektor på fler samhällsområden kan bidra till livskvalité och utvecklingskraft i Skåne.

Johnny Nilsson

Ordförande i NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne