Social Innovation

kryp

Hållbar samhällsutveckling bygger på social sammanhållning och ansvarsfull resursanvändning. Den sociala, dvs. med- och mellanmänskliga aspekten i hållbarhetsbegreppet har under lång tid försummats men nu lyfts upp i europeiska, nationella, regionala och lokala strategidokument, som en förutsättning inte minst för ekonomisk tillväxt.

En av den idéburna sektorns styrkor är sociala innovationer. Idéburna aktörer har i alla tider mött mänskliga behov och samhällsutmaningar och många gånger hittat nya lösningar. Allt ifrån folkbildning till kooperativ, förskolor, tandvården, sparkassan, bibliotek, brandkåren etc. är exempel på sociala innovationer som har uppstått genom idéburen organisering.

Begreppet social innovation brukar förklaras som initiativ som strävar efter att möta samhällets utmaningar, och som innefattar innovativa idéer och metoder för hur vi kan lösa samhällsproblem på nya sätt.

Sociala innovationer kan delas in i tre kategorier:

Gräsrotsinitiativ som på nya sätt möter sociala behov som inte tillgodoses av marknaden eller den offentliga sektorn.

Samhälleliga innovationer där gränsen mellan olika samhällssektorer suddats ut och där innovationen riktar sig till hela samhället.

Systemförändrande sociala innovationer som vill förändra värderingar, kulturer, strategier och politik.

Samhällsutmaningar är oftast komplexa och behöver därför såväl direkta, situationsanpassade och innovativa lösningar som långsiktig strukturförändring. Enskilda samhällsaktörer och sektorer kan inte längre lösa problemen på egen hand utan det krävs samverkan både på operativ och strategisk nivå.

Läs mer om social innovation här:

Guide to Social Innovation

Empowering people driving change – Social innovation in the European Union

An Ecosystem for Social Innovation in Sweden

Tjäna människor – rädda världen – Sociala innovationer inom den sociala ekonomin

 

Kontakt:
Mattias Larsson
mattias[@]natverket.org